За нас

Фонд Имоти е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. На 13 октомври 2004 г. дружеството получи лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност.
Фонд Имоти е регистрирано с капитал 500 хил. лв., който след задължителното първоначално увеличение достигна 650 хил. лв. През месец май 2005 г. бе вписано второто увеличение на капитала на Фонда, с което той достигна 7,8 млн. лева. В началото на 2006 г. бе проведена процедура по трето увеличение на капитала чрез емитиране на 15,6 млн. акции. Така капиталът на фонда нарасна до 23 394 706 лв.
Предметът на дейност на дружеството включва набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
В Устава на дружеството са заложени две основни инвестиционни цели, а именно:  да представи възможност на своите акционери да инвестират в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска за акционерите си;  да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска. Инвестиционната стратегия на Дружеството се основава на принципа на получаване на текущи (оперативни) доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на наемни и/или лизингови вноски с оглед формирането на стабилен „портфейл на оперативния доход” при балансирано разпределяне на риска за акционерите и кредиторите, включително и от промяна на законово фиксирания валутен курс на националната валута – лева – към еврото.
За текущата 2021 г. Дружеството използва  “Инвестор.БГ” АД, ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Брюксел 1, в качеството му на медия за финансова информация, чрез която публикува предвидената по закон информация в интернет-сайта на медията – www.investor.bg. Във връзка с промяна в техническите параметри и отпадането на единия от начините за публикуване в Бюлетин Investor.bg (а именно чрез mybull.investor.bg тоест с електронен подпис), Фонд Имоти АДСИЦ прекрати действащия и подписа нов договор с “Инвестор.БГ” АД, ЕИК 130277328, който влиза в сила от 1 юли 2021 г. Преподписването бе наложено единствено по технически причини. Няма промяна в останалите параметри на договора и до края на текущата 2021 г. Дружеството ще продължи да използва “Инвестор.БГ” АД, ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Брюксел 1, в качеството му на медия за финансова информация (по смисъла на чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН), чрез която публикува предвидената по закон информация в интернет-сайта на медията – www.investor.bg.