Уведомлениe

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че  поради липса на кворум, Редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 02.06.2016 г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 16.06.2016 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Уведомление и Протокол за липса на кворум

Списък на акционерите

Писмо до КФН

Писмо до ЦД

Писмо до БФБ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От:

„Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”)

Уважаеми Госпожи и Господа,

Приложено и на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Ви представяме заверения от регистриран одитор Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана Поканата за свикване на Общото събрание в Търговския Регистър, а именно: до дата 31.03.2016 г. Самият междинен финансов отчет за периода до 31.03.2016 г. и всички приложения към него вече бяха предоставени на КФН (през системата e-register) с Входящ № 10-05-9838.

Одиторски доклад

Одитиран МФО към 31.03.2016 г.

Писмо до КФН

 

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява, че Поканата за Редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 02.06.2016 г. (а в случай на липса на кворум – за 16.06.2016 г.), е вписана в Търговския Регистър, воден от Агенция по вписванията, на 21.04.2016 г., под № 20160421131027.

Уведомление за публикация на Поканата за ОСА

Публикация на Поканата за ОСА в ТР

Публикация на Поканата в Инвестор БГ

УВИДОМЛЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,

 

Протоколът от Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 25.02.2016 г., ще бъде представен след изготвянето му, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК, в срок от три работни дни от провеждане на общото събрание.

Писмо до КФН

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 148б от ЗППЦК, във връзка с чл. 100т от ЗППЦК, чл. 145 и чл. 146, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, „Фонд Имоти” АДСИЦ (Дружеството) оповестява следната информация относно разкриване на дялово участие, а именно:

 

На 23.02.2016г. в Дружеството е получено следното Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество:

 

  1. 1. Дружество, чийто книжа са придобити/ прехвърлени: Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN код:

Лице, задължено за уведомяване: Димитър Пенчев Димитров;

Дата на регистрация на сделката в Цетрален Депозитар АД, респективно дата на последната промяна в гласовете, които лицето може да упражнява в ОС на Дружеството: 16.02.2016г;

Права на глас, които задълженото лице може да упражнява в ОС на Дружеството в резултат на придобиване (прехвърляне) от свое име на акции с право на глас в Дружеството:

Състояние относно правото на глас преди извършване на промяната (притежавани акции преди осъществяване на сделката): 901 873 броя акции, съставляващи 3,85500 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас (акции, обект на сключената сделка): 351 792 броя акции, съставляващи 1,50500 % от капитала на Дружеството.

Актуално състояние относно правото на глас (притежавани акции след осъществената сделка): 1 253 665 броя акции, съставляващи 5,36000 % от капитала на Дружеството.

Начин на извършване на посочената промяна, респективно вид на сключената сделка: Покупка.

Съгласно Декларация от акционера по чл. 7а, ал.1, т.3, буква Г от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, с посоченото увеличение в общия брой на гласовете в ОСА на Дружеството не се цели придобиване на контрол.

 Уведомление по чл.148б от ЗППЦК