У В Е Д О М Л Е Н И Е

От:

„Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”)

Уважаеми Госпожи и Господа,

Приложено и на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Ви представяме заверения от регистриран одитор Междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е вписана Поканата за свикване на Общото събрание в Търговския Регистър, а именно: до дата 31.03.2016 г. Самият междинен финансов отчет за периода до 31.03.2016 г. и всички приложения към него вече бяха предоставени на КФН (през системата e-register) с Входящ № 10-05-9838.

Одиторски доклад

Одитиран МФО към 31.03.2016 г.

Писмо до КФН

 

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява, че Поканата за Редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 02.06.2016 г. (а в случай на липса на кворум – за 16.06.2016 г.), е вписана в Търговския Регистър, воден от Агенция по вписванията, на 21.04.2016 г., под № 20160421131027.

Уведомление за публикация на Поканата за ОСА

Публикация на Поканата за ОСА в ТР

Публикация на Поканата в Инвестор БГ

УВИДОМЛЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,

 

Протоколът от Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 25.02.2016 г., ще бъде представен след изготвянето му, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК, в срок от три работни дни от провеждане на общото събрание.

Писмо до КФН

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 148б от ЗППЦК, във връзка с чл. 100т от ЗППЦК, чл. 145 и чл. 146, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, „Фонд Имоти” АДСИЦ (Дружеството) оповестява следната информация относно разкриване на дялово участие, а именно:

 

На 23.02.2016г. в Дружеството е получено следното Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество:

 

  1. 1. Дружество, чийто книжа са придобити/ прехвърлени: Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN код:

Лице, задължено за уведомяване: Димитър Пенчев Димитров;

Дата на регистрация на сделката в Цетрален Депозитар АД, респективно дата на последната промяна в гласовете, които лицето може да упражнява в ОС на Дружеството: 16.02.2016г;

Права на глас, които задълженото лице може да упражнява в ОС на Дружеството в резултат на придобиване (прехвърляне) от свое име на акции с право на глас в Дружеството:

Състояние относно правото на глас преди извършване на промяната (притежавани акции преди осъществяване на сделката): 901 873 броя акции, съставляващи 3,85500 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас (акции, обект на сключената сделка): 351 792 броя акции, съставляващи 1,50500 % от капитала на Дружеството.

Актуално състояние относно правото на глас (притежавани акции след осъществената сделка): 1 253 665 броя акции, съставляващи 5,36000 % от капитала на Дружеството.

Начин на извършване на посочената промяна, респективно вид на сключената сделка: Покупка.

Съгласно Декларация от акционера по чл. 7а, ал.1, т.3, буква Г от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, с посоченото увеличение в общия брой на гласовете в ОСА на Дружеството не се цели придобиване на контрол.

 Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Съобщение

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица относно следното:

 

С Решение на КФН № 80-ПД/09.02.2016г., получено в Дружеството на 10.02.2016г., е наложена принудителна административна мярка, с която Фонд Имоти АДСИЦ се задължава да не подлага на гласуване точка от 2 от дневния ред на Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 11.02.2016 г., съответно – за 25.02.2016 г., със следното съдържание:

„II. Обсъждане и приемане на решение за избиране на нови членове на Съвета на директорите при условията на чл. 30, ал.2 от Устава на Фонд Имоти АДСИЦ:

–         Димитър Тодоров Анадолиев с ЕГН ********** с постоянен адрес: **************************** и професионална квалификация висше образование, инженер специалност „Двигатели с вътрешно горене“. Тридесет годишен стаж във военно-въздушните сили на Република България;

–         Александър Антониев Арнаудов с ЕГН **********, с постоянен адрес: **************************** и професионална квалификация магистър „Бизнес администрация“ с бакалавърска степен „Финанси“, с дългогодишен опит в продажбите, оперативен лизинг и международен транспорт. Активно се занимава с инвестиране на Българската фондова борса от 2006г. Понастоящем работи към Concentrix – водеща американска компания за аутсорсинг;

–         Димитър Пенчев Димитров с ЕГН **********, с постоянен адрес: **************************** и професионална квалификация „Магистър Финанси“. Активно се занимава с инвестиране на Българската фондова борса от 2004г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените нови членове на Съвета на директорите, а именно:

–           Димитър Тодоров Анадолиев с ЕГН ********** с постоянен адрес: **************************** и професионална квалификация висше образование, инженер специалност „Двигатели с вътрешно горене“. Тридесет годишен стаж във военно-въздушните сили на Република България, понастоящем пенсионер;

–           Александър Антониев Арнаудов с ЕГН **********, с постоянен адрес: **************************** и професионална квалификация магистър „Бизнес администрация“ с бакалавърска степен „Финанси“, с дългогодишен опит в продажбите, оперативен лизинг и международен транспорт. Активно се занимава с инвестиране на Българската фондова борса от 2006г. Понастоящем работи към Concentrix – водеща американска компания за аутсорсинг;

–           Димитър Пенчев Димитров с ЕГН **********, с постоянен адрес: **************************** и професионална квалификация „Магистър Финанси“.

 

Принудителната административна мярка е наложена от КФН за нарушение на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, поради непредставяне на изискуема по закон информация при избор на нови членове на Съвета на директорите, удостоверяваща изпълнението на нормативните изисквания на чл. 116а, ал. 1 и ал. 2, както следва:

  • Свидетелство за съдимост, удостоверяващо липсата на влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството и против данъчната и осигуриталната система, извършени в Република България (чл. 116а,ал. 1 от ЗППЦК) и
  • Декларация, удостоверявяща липсата на обстоятелства по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.На основание чл. 214, ал. 1 от ЗППЦК, Решението на КФН подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.
  • Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че Дружеството не разполага с документите, удостоверявящи липсата на обстоятелства по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК за лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите, тъй като такива не са му предоставени. Както бе посочено в Поканата, Извънредното общо събрание бе свикано по искане акционери на Дружеството и писмените материали бяха изготвени изцяло въз основа на данните, предоставени от акционерите в искането им за свикване. Фонд Имоти АДСИЦ не разполага с други данни, касаещи предложенията за решения по точките от дневния ред

Съобщение за наложена принудителна адм. мярка

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 11.02.2016г., не се състоя и съгласно обявената в Търговския регистър по партидата на Дружеството Покана за събранието, Извънредното общо събрание на акционерите ще бъде проведено на 25.02.2016г. от 11.00 часа по седалището на дружеството и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения капитал.

Писмо до КФН за липса на кворум

Писмо до ЦД АД за липса на кворум

Писмо до БФБ АД за липса на кворум

Протокол на Мандатната комисия

Списък на присъствалите акционери