УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 148б от ЗППЦК, във връзка с чл. 100т от ЗППЦК, чл. 145 и чл. 146, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, „Фонд Имоти” АДСИЦ (Дружеството) оповестява следната информация относно разкриване на дялово участие, а именно:

 

На 23.02.2016г. в Дружеството е получено следното Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество:

 

  1. 1. Дружество, чийто книжа са придобити/ прехвърлени: Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN код:

Лице, задължено за уведомяване: Димитър Пенчев Димитров;

Дата на регистрация на сделката в Цетрален Депозитар АД, респективно дата на последната промяна в гласовете, които лицето може да упражнява в ОС на Дружеството: 16.02.2016г;

Права на глас, които задълженото лице може да упражнява в ОС на Дружеството в резултат на придобиване (прехвърляне) от свое име на акции с право на глас в Дружеството:

Състояние относно правото на глас преди извършване на промяната (притежавани акции преди осъществяване на сделката): 901 873 броя акции, съставляващи 3,85500 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас (акции, обект на сключената сделка): 351 792 броя акции, съставляващи 1,50500 % от капитала на Дружеството.

Актуално състояние относно правото на глас (притежавани акции след осъществената сделка): 1 253 665 броя акции, съставляващи 5,36000 % от капитала на Дружеството.

Начин на извършване на посочената промяна, респективно вид на сключената сделка: Покупка.

Съгласно Декларация от акционера по чл. 7а, ал.1, т.3, буква Г от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, с посоченото увеличение в общия брой на гласовете в ОСА на Дружеството не се цели придобиване на контрол.

 Уведомление по чл.148б от ЗППЦК